Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Floris Kookt, gevestigd te Nieuwstadt

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten waaronder het verzorgen van catering, buffetten, private diners, recepties, barbecues en dergelijke evenals het beschikbaar stellen van personeel, materiaal, ruimten, etc. Dit alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 – Aanbiedingen

Aanbiedingen van Floris Kookt zijn altijd vrijblijvend. Een overeenkomst met Floris Kookt komt tot stand door acceptatie van de schriftelijke offerte van Floris Kookt. Er is pas sprake van acceptatie van de offerte op het moment dat Floris Kookt de door cliënt voor akkoord ondertekende originele offerte retour heeft ontvangen. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden kunnen afzonderlijk schriftelijk worden overeengekomen en in rekening gebracht.

Artikel 3 – Prijzen

Prijsopgaven worden altijd gedaan op basis van de op het tijdstip van offreren geldende prijzen. Floris Kookt behoudt zich het recht voor om tussen het tijdstip van offreren en het moment van uitvoering van de overeenkomst prijsverhogingen (in de ruimste zin des woords, bijvoorbeeld accijnsverhogingen, grondstofprijs verhogingen, belastingverhogingen of loonkosten) bij cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst 25% van het totale offertebedrag door Floris Kookt te zijn ontvangen. Floris Kookt is in geen geval geen rente over vooruitbetalingen verschuldigd. Betaling van het restant dient binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Floris Kookt opgegeven bankrekeningnummer te zijn ontvangen, tenzij contante betaling is overeengekomen.
Bij niet tijdige betaling van eerdergenoemd voorschot of de betaling van het nog verschuldigde factuurbedrag is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, een direct opeisbare rente ter hoogte van een (1) procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente (indien hoger). Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Floris Kookt heeft het recht de overeenkomst, voor zover deze nog niet uitgevoerd is, te ontbinden, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Floris Kookt verbonden zijn aan het incasseren van wat cliënt aan Floris Kookt verschuldigd is komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behalve voor zover betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Floris Kookt is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 5 – Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van (een) derde(n) nodig is, bijvoorbeeld vergunningen of toestemming in welke andere vorm dan ook, draagt cliënt tijdig en voor eigen rekening en risico zorg voor de verkrijging van de toestemming. Het wel / niet verkrijgen van benodigde toestemming(en) dient schriftelijk aan Floris Kookt bevestigd te worden. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 6 – Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij schadevergoeding verschuldigd. De volgende annuleringskosten (in percentages van het in de offerte van Floris Kookt overeengekomen bedrag voor levering van desbetreffende goederen of diensten) zijn van toepassing:

 • Annulering drie (3) of minder dagen voor de dage(en) van uitvoering of op de dag(en) van uitvoering: 100%
 • Annulering veertien (14) dagen tot en met vier (4) dagen voor de dag(en) van uitvoering: 50%
 • Annulering tot vijftien (15) dagen voor de dag(en) van uitvoering vermeerderd met gemaakte kosten: 35%

Indien cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is een annuleringsvergoeding verschuldigd die afwijkt van de eerder in dit artikel genoemde percentages indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen / diensten geleverd door derden waarbij Floris Kookt als onderaannemer optreedt. Gehele of gedeeltelijke annulering dient te allen tijden door de cliënt schriftelijk aan Floris Kookt bevestigd te worden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schriftelijke annuleringsverzoek door Floris Kookt.

Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging

Floris Kookt is gerechtigd de overeenkomst (voor zover niet anders bepaald) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze indien cliënt een of meer (mondeling of schriftelijk overeengekomen) verplichtingen jegens Floris Kookt niet of niet naar behoren nakomt. Een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding ten behoeve van door Floris Kookt gemaakte kosten, overeenkomstig de wet. Wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeerd of wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming is Floris Kookt bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Floris Kookt is gerechtigd om hetgeen hij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de door hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Floris Kookt is geen rente over vooruitbetalingen verschuldigd. Hij is pas tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Floris Kookt niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.
Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten van Floris Kookt.
Voorwaarden van cliënt gelden niet tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde en/of de schriftelijk overeengekomen leveringen en/of diensten neemt bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Floris Kookt zijn hoofdvestiging heeft.

Artikel 8 – Te leveren goederen en diensten

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Floris Kookt is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden zoals opgenomen in de door cliënt geaccordeerde offerte van Floris Kookt. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Floris Kookt niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 9 – Overmacht

Floris Kookt heeft, na kennisgeving aan cliënt, het recht in geval van overmacht haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ook indien de overeenkomst nog niet of niet geheel is uitgevoerd.
Onder overmacht is ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen:

 • Het geheel of gedeeltelijk, door welke oorzaak dan ook, uitvallen van de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde installaties
 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken
 • Onlusten
 • Stakingen
 • Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen
 • Brand of ongevallen
 • Transportbelemmeringen
 • Beslaglegging van welk soort of om welke reden dan ook
 • Iedere mogelijk voorkomende storing in de geregelde productie
 • Alle overige niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Floris Kookt is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade voor zover deze direct is toe te rekenen aan Floris Kookt. Eventuele schadevergoeding in het geval van aansprakelijkheid van Floris Kookt is gemaximeerd tot 50% van de in offerte overeengekomen prijs en Floris Kookt kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

Artikel 11 – Weigering c.q. beëindiging orders en/of opdrachten

Floris Kookt heeft het recht orders en/of opdrachten te weigeren of te beëindigen wanneer deze op welk gebied dan ook strijdig zijn of lijken met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht reeds is begonnen.
Floris Kookt heeft te allen tijde het recht orders en/of opdrachten te weigeren wanneer deze op welk gebied dan ook – naar zijn uitvoering al was begonnen, (onmiddellijk) te beëindigen, wanneer de (schijn van) eerdergenoemde strijdigheid zich op een later tijdstip manifesteert.
Floris Kookt heeft in voorkomende gevallen het recht op volledige vergoeding van de in verband met de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren en/of (voortijdig) beëindigen van de order en/of opdracht.

Artikel 12 – Toepasselijkheid

 1. Op alle door Floris Kookt aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing
 2. Registratienummer Kamer van Koophandel te Maastricht: 14127557, voorwaarden aldaar gedeponeerd op 15-3-2011

Nieuwstadt, maart 2011 .